مشاوره حقوقی نخستین مرحله از دریافت خدمات حقوقی است. چنانچه اشخاص قبل از انجام امور اقتصادی و شخصی خود که بر آن آثار حقوقی بار می شود، از مشاوره حقوقی صحیح بهره مند شوند، احتمال بروز مشکلات حقوقی در آینده برای آنها به حداقل ممکن خواهد رسید. از سوی دیگر در صورت نیاز به طرح دعوی و یا دفاع در قبال آنچه علیه اشخاص مطرح می شود، ضرورت، مشاوره حقوقی قبل از انعقاد قرارداد وکالت را ایجاب می نماید.